SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

15/09/2018 04:00:33

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG  SX -KD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI