Tóm tắt tài sản có và tài sản nợ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong vòng 3 năm vừa qua

26/12/2018 09:16:06

                       

                                                                                                            Đơn vị tính : VNĐ

 

1. Vốn điều lệ chủ sở hữu:

52.320.000.000

2. Nguồn vốn đầu tư phát triển

25.926.997.226

3. Vay trung hạn:

0

4. Vay ngắn hạn:

0

    Tổng các nguồn vốn :

78.246.997.226

II. Tín dụng và hợp đồng:

1. Tên và địa chỉ ngân hàng thương mại cung cấp tín dụng:

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội - 4 Lê Thánh Tông - Hà Nội

- Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt - Chi nhánh Hà Nội - 96 Bà Triệu Hà Nội

III. Doanh thu trong 3 năm gần đây:

 

 

Đơn vị tính : VNĐ

NĂM

                                 DOANH THU

2014

47.675.530.189

2015

13.589.412.008

2016

30.538.338.580