Ngày 31-03-2023 Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31-12-2-22. Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2022

31/03/2023 04:04:00