Ngày 27_07_2023 TB Số Số: 166/TB-CT Về Báo cáo danh sách Cổ đông lớn. Cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2023

27/07/2023 05:14:53

Báo cáo danh sách Cổ đông lớn. Cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 Chi tiết tại File đính kèm:/Uploads/files/HSCBTT%2027_7_2023_Danh_sach_co_dong_lon_co_dong_nha_nuoc.pdf