Ngày 26_04_2023 Số 111/2003/CV-CT Báo cáo và công bố thông tin về: Biên bản Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2023.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

26/04/2023 03:18:04

Công văn Số 111/2003/CV-CT Báo cáo và công bố thông tin về: Biên bản Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2023.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Chi tiết tại File:/Uploads/files/HS_CBTT_NG%c3%80Y_26_4_2023.pdf