Ngày 22-02-2023 Nghị quyết Số:20/2023/NQ – HĐQT4 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty

22/02/2023 03:08:17

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Chi tiết xem tại file:/Uploads/files/HSCBTT_Ng%c3%a0y-22-02-2023.pdf