Ngày 19-01-2023 Công bố Thông tin. số: 06/2023/HĐHTĐT ngày 19/01/2023 giữa Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunrise.

19/01/2023 01:20:30

Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng giữa Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunrise. Chi tiết tại File:/Uploads/files/CV_27-H%c4%90_06_Hancic-Sunrise.pdf