Ngày 16-01-2023 Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 ( Bản đầy đủ, bản rút gọn ). Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị Công ty. Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà Nước

16/01/2023 03:08:02

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 ( Bản đầy đủ, bản rút gọn ). Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị Công ty. Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà Nước Chi tiết tại file:/Uploads/files/HS_CBTT_16_01_2023.pdf