''Ngày 05-04-2022'' Báo cáo và công bố thông tin. Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước . Sở Giao dịch Chưng khoán Hà Nội. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

05/04/2022 04:53:32

Báo cáo và công bố thông tin. Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước . Sở Giao dịch Chưng khoán Hà Nội. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi tiết tại file đính kèm:/Uploads/files/HS_CBTT_05_04_2022.pdf