'' Ngày 21-09-2023'' Công văn Số: 213/2003/CV-CT V/v Báo cáo và công bố thông tin Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan cập nhật đến hết ngày 15/09/2023.

21/09/2023 04:41:45

Công văn Số: 213/2003/CV-CT V/v Báo cáo và công bố thông tin Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan cập nhật đến hết ngày 15/09/2023 Chi tiết tại File đính kèm:/Uploads/files/Danh%20s%c3%a1ch%20ng%c6%b0%e1%bb%9di%20n%e1%bb%99i%20b%e1%bb%99%20v%c3%a0%20li%c3%aan%20quan.pdf